Osoba odpovědná za zpracování GDPR:        Mgr. Jan Veber, tel. +420 777 042 876, jan@veber.cz

 

Informace o zpracování osobních údajů

 

Živnostník Mgr. Jan Veber, IČO 69354669, adresa Dolská 1449/9, 193 00  Praha 9 - Horní Počernice, jakožto správce osobních údajů (dále jen SOU), si tímto dovoluje informovat své zákazníky o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv zákazníků souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů ze strany správce osobních údajů.

 

1. Jaké osobní údaje zpracováváme?

SOU zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů tyto osobní údaje:

 

- adresní a identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresa, trvalý nebo jiný pobyt, státní příslušnost, druh a číslo průkazu totožnosti, stát, telefonní   číslo, e-mailová adresa);

 

SOU zpracovává osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

 

2. K jakým účelům a na základě jakých právních titulů SOU Vaše osobní údaje zpracovává?

 

- uskutečnění prodeje / poskytnutí služeb:

   a) Zpracování osobních údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy na ubytování na Chalupě U Trompetra, Bedřichov č. e. 1714

   b) V případě tvorby objednávky na ubytování, SOU shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – jméno, příjmení, adresa, telefonní      číslo, e-mailová adresa. Sdělení těchto osobních údajů zákazníkem je základním předpokladem pro uzavření nebo změnu smlouvy na ubytování, přičemž zde poskytnutí osobních údajů slouží primárně k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci zákazníka, případně k jeho kontaktování.

 

- ochrana práv  SOU v případě sporu se zákazníkem:

   Výše uvedený rozsah osobních údajů je SOU oprávněn rovněž zpracovávat za účelem ochrany svých práv v případě sporu se zákazníkem.

 

- identifikace zákazníka:

   Zpracování osobních údajů v rozsahu – jméno, příjmení, trvalý nebo jiný pobyt, datum narození, druh a číslo průkazu totožnosti, stát, je nezbytné pro splnění  právní povinnosti SOU při Evidenci ubytování.

 

- ochrana osob a majetku v prostorách SOU:

   Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů SOU, spočívajících v zajištění ochrany osob a majetku.

 

3. Kdo všechno bude mít k Vašim osobním údajům přístup?

   a) Státní orgány, resp. subjekty veřejné moci v případech, kdy SOU poskytnutí osobních údajů ukládají zákony – jde zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.;

   b) Další subjekty, je-li to nezbytné pro ochranu našich práv, např. pojišťovnám, soudům, soudním exekutorům, dražebníkům; rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku

   c) Subjekty zajišťující služby ubytování přímo na Chalupě U Trompetra

   d) Další subjekty, a to s Vaším souhlasem. 

 

4. Po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje SOU zpracovává po dobu realizace smluvního vztahu a následného ubytování, dále po dobu nezbytně nutnou pro zajištění vzájemných práv a povinností, a dále po dobu maximálně jednoho roku od ukončení pobytu na Chalupě U Trompetra. Osobní údaje, pro jejichž zpracování již pominul účel, nebo uplynula doba, po kterou mohou být tyto údaje zpracovávány, jsou bezodkladně a nevratně zlikvidovány.

V případě plnění právních povinností SOU zpracovává osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

 

5. Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany SOU?

   a) Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování na souhlasu založeno);

   b) Právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou SOU zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení);

   c) Právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné);

   d) Právo na opravu (právo požadovat, aby SOU bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají);

   e) Právo na omezení zpracování (právo požadovat, aby SOU omezilo zpracování, mj. v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu, SOU ověřuje správnost údajů; nebo pokud by ze strany SOU byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale nechcete provést jejich výmaz);

   f) Právo na výmaz (právo požadovat, aby SOU Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazal, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jste odvolali souhlas, na jehož základě byly osobní údaje SOU zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování, nebo pokud by ze strany SOU byly osobní údaje zpracovávány protiprávně);

   g) Právo na námitku (právo požadovat, aby SOU přestalo zpracovávat Vaše osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu);

   h) Právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

6. Jak můžete SOU kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na Jana Vebera písemně na adrese Dolská 1449/9, 193 00  Praha 9 - Horní Počernice nebo telefonicky tel. č. +420 777 042 876 nebo e-mailem: jan@veber.cz.